Statut

Statut Stowarzszenia Ficedula

Pełna treść statutu – kliknij

_

Cele statutowe Stowarzyszenia Ficedula:

 1. Działalność na rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza w zakresie ochrony dziko żyjących zwierząt, roślin, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych;
 2. Przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej,
  w tym m.in. narkomanii, alkoholizmowi, przemocy i uzależnieniom behawioralnym;
 3. Popularyzowanie poznawania przyrody jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, niwelowanie zespołu deficytu natury, kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw społecznych;
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, rodzin wychowujących dzieci, osób zagrożonych ubóstwem, seniorów. 

_

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Badania naukowe, monitoring, inwentaryzacje populacji zwierząt, roślin, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych;
 2. Czynną ochronę przyrody;
 3. Opracowanie, wdrażanie i udział w programach edukacyjnych i społecznych;
 4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, zajęć edukacyjnych, integracyjnych i sportowych, prelekcji i imprez kulturalnych w ramach edukacji ekologicznej, przyrodniczej, społecznej oraz działalności własnej;
 5. Organizowanie i prowadzenie wyjazdów o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, poznawczym i rozwojowym;
 6. Opracowanie, wydawanie materiałów, sprzedaż i dystrybucję materiałów naukowych, popularnonaukowych i promocyjnych związanych z ochroną przyrody i działalnością Stowarzyszenia;
 7. Wykonywanie i opracowywanie ekspertyz dotyczących zwierząt, roślin, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych;
 8. Opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla przyrody;
 9. Finansowe, rzeczowe i informacyjne wspieranie rozwoju nauki dla ochrony przyrody;
 10. Organizowanie i finansowanie konkursów fotograficznych, plastycznych i literackich związanych z przyrodą;
 11. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na cele związane z ochroną przyrody;
 12. Udzielanie informacji o swojej działalności, współpraca z mediami (prasa, radio, telewizja) oraz mediami elektronicznymi;
 13. Współpraca z osobami fizycznymi oraz z osobami prawnymi, w tym z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami;
 14. Współpraca z jednostkami i instytucjami publicznymi, władzami państwowymi i samorządowymi;
 15. Powoływanie fundacji;
 16. Dzierżawę i wykup gruntów w celu ochrony dziko żyjącej fauny, flory, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych;
 17. Podejmowanie wszystkich innych legalnych działań uznawanych za sprzyjające realizacji celów statutowych.

Strona internetowa sfinansowana ze środków gminy Nowa Słupia w ramach projektu "Uzależnieni od przyrody!". © 2022 Stowarzyszenie Ficedula